Aan­dacht voor Neder­lands bos in het Jaar van de Bos­sen

Staats­bos­be­heer trap­te woens­dag 23 maart het Inter­na­ti­o­naal Jaar van de Bos­sen af. In ruim 400 gemeen­ten werd op die dag de 55e Nati­o­na­le Boom­feest­dag gevierd. Meer dan 115.000 kin­de­ren plan­ten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen. Tege­lij­ker­tijd werd in Rot­ter­dam een kunst­werk van Chris­tien Meind­erts­ma gepre­sen­teerd tij­dens de cul­tu­re­le mani­fes­ta­tie ‘Make a […]

Vas­te plan­ten in Neder­lands open­baar groen Exten­sief beheer in de prak­tijk

Van 2003–2007 is onder­zocht hoe vas­te plan­ten het best kun­nen wor­den toe­ge­past in Neder­lands open­baar groen. Hier­voor zijn veel beplan­tin­gen gedu­ren­de enke­le jaren gevolgd en gefo­to­gra­feerd, is een lite­ra­tuur­stu­die gedaan en zijn betrok­ken bedrij­ven en gemeen­tes geïnterviewd. Dit rap­port geeft aan wel­ke func­ties vas­te plan­ten in de stad heb­ben. Vas­te plan­ten zijn voor­al belang­rijk, omdat […]