Sub­si­die­re­ge­ling natuur­vrien­de­lij­ke oevers

Het hoog­heem­raad­schap van Schie­land en de Krim­pe­ner­waard streeft naar een goe­de kwa­li­teit van het opper­vlak­te­wa­ter met daar­in een geva­ri­eerd plan­­ten- en die­ren­le­ven. Natuur­vrien­de­lij­ke oevers kun­nen daar een belang­rij­ke bij­dra­ge aan leve­ren. Daar­om heeft het hoog­heem­raad­schap een sub­si­die­re­ge­ling vast­ge­steld, die de aan­leg van natuur­vrien­de­lij­ke oevers door par­ti­cu­lie­ren en orga­ni­sa­ties sti­mu­leert. Sub­si­die voor 2012 kan nu wor­den […]

Natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen & wij­ken met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ in Veen­en­daal-Rhe­nen

“Natuur in de stad is belang­rijk: bomen en plan­ten zui­ve­ren lucht en water, van­gen fijn stof op en wer­ken dem­pend op geluid en tem­pe­ra­tuur. Groen bevor­dert daar­naast de gezond­heid en draagt bij aan de leef­baar­heid van wij­ken”, aldus  IVN Veen­en­­daal-Rhe­­nen. Met ‘Groe­ne stap­ste­nen’ zor­gen IVN Veen­en­­daal-Rhe­­nen en Groei&Bloei voor natuur­vrien­de­lij­ke tui­nen in Veen­en­daal. In ste­de­lij­ke […]