Zwol­le wil meer natuur­speel­plaat­sen

de veer­tig speel­plaat­sen in Zwol­le die de komen­de twee jaar nog een opknap­beurt krij­gen, zul­len een aan­tal omge­vormd wor­den als natuur­speel­plaats. Dat is het plan van de gemeen­te­raad van Zwol­le. De gemeen­te­raad zal na de zomer een defi­ni­tief besluit nemen over dit voor­stel. Zwol­le heeft  in totaal 400 gemeen­te­lij­ke speel­plaat­sen. Daar­van zijn er tot nu […]

Natuur­speel­plaat­sen in Amers­foort

Bui­ten­spe­len is goed voor kin­de­ren in alle soor­ten en maten. De gemeen­te Amers­foort gaat daar­om het aan­tal speel- en ont­moe­tings­plek­ken voor kin­de­ren en jon­ge­ren uit­brei­den en ver­be­te­ren. Dit jaar wordt gestart met de aan­leg van enke­le ‘natuur­speel­plek­ken’. Dit zijn avon­tuur­lij­ke, natuur­lij­ke speel­plek­ken, waar je hut­ten kunt bou­wen, boom­pje klim­men, zelf spel­le­tjes beden­ken, ver­stop­per­tje spe­len, lek­ker […]