Natuur­speel­plaat­sen in Amers­foort

Bui­ten­spe­len is goed voor kin­de­ren in alle soor­ten en maten. De gemeen­te Amers­foort gaat daar­om het aan­tal speel- en ont­moe­tings­plek­ken voor kin­de­ren en jon­ge­ren uit­brei­den en ver­be­te­ren. Dit jaar wordt gestart met de aan­leg van enke­le ‘natuur­speel­plek­ken’. Dit zijn avon­tuur­lij­ke, natuur­lij­ke speel­plek­ken, waar je hut­ten kunt bou­wen, boom­pje klim­men, zelf spel­le­tjes beden­ken, ver­stop­per­tje spe­len, lek­ker ren­nen en ravot­ten.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in De Groe­ne Stad Nieuws­brief Sep­tem­ber 2008

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, spe­len, par­ti­ci­pa­tie

Bron:
Plant Publi­ci­ty Hol­land