Poké­mon Go kan inte­res­se jeugd in natuur ver­gro­ten

Games als Poké­mon Go kun­nen jon­ge­ren ken­nis laten maken met natuur, den­ken weten­schap­pers. Natuur­be­scher­mers zoe­ken al lan­ger naar manie­ren deze moei­lijk bereik­baar doel­groep te bena­de­ren. Door game­sen­sa­tie Poké­mon Go zie je over­al jon­ge­ren, smartpho­ne in de aan­slag, naar bui­ten trek­ken om op Poké­mon te jagen. Dat merkt ook Mat­thijs Schou­ten, hoog­le­raar Eco­lo­gie van het natuur­her­stel […]

Dro­nes in de natuur, hulp of over­last?

Wat kun­nen natuur­be­heer­ders doen met dro­nes? Kun­nen dro­nes hen hel­pen bij inven­ta­ri­sa­ties? Kun je ze inzet­ten bij voor­lich­ting of toe­zicht? Er zijn moge­lijk­he­den. Met dro­nes, klei­ne onbe­man­de vlieg­tuig­jes die je op afstand kunt bedie­nen, kun­nen ter­rein­be­he­ren­de natuur­or­ga­ni­sa­ties slecht bereik­ba­re plek­ken berei­ken. Met de camera’s in de dro­nes kun­nen ze zo toe­zicht hou­den. Zo kun je […]