Dro­nes in de natuur, hulp of over­last?

Wat kun­nen natuur­be­heer­ders doen met dro­nes? Kun­nen dro­nes hen hel­pen bij inven­ta­ri­sa­ties? Kun je ze inzet­ten bij voor­lich­ting of toe­zicht? Er zijn moge­lijk­he­den.
Met dro­nes, klei­ne onbe­man­de vlieg­tuig­jes die je op afstand kunt bedie­nen, kun­nen ter­rein­be­he­ren­de natuur­or­ga­ni­sa­ties slecht bereik­ba­re plek­ken berei­ken. Met de camera’s in de dro­nes kun­nen ze zo toe­zicht hou­den. Zo kun je stro­pers opspo­ren of je kunt er bezoe­kers­aan­tal­len mee tel­len. Er zijn tal van moge­lij­ke toe­pas­sin­gen voor natuur­or­ga­ni­sa­ties, zo blijkt uit rap­port ‘Dro­nes: ver­ken­ning voor de natuur’.
Natuur­be­heer
Met de toe­pas­sin­gen van dro­nes is al veel erva­ring in de mili­tai­re wereld, maar ook elders groeit het aan­tal moge­lij­ke toe­pas­sin­gen. Denk aan de toe­pas­sin­gen in pre­ci­sie­land­bouw, gewas­be­scher­ming of kli­maat­on­der­zoek. Ook voor natuur­be­heer zijn er steeds meer moge­lijk­he­den. Ze kun je dro­nes inzet­ten voor inven­ta­ri­sa­ties. Ze kun­nen bodem­ana­ly­ses uit­voe­ren, droog­tes in kaart bren­gen, afstan­den opme­ten of je kunt ze inzet­ten bij vege­ta­tie­kar­te­ring. En bij toe­zicht en hand­ha­ving kun­nen ze je hel­pen door ille­ga­le afval­dum­pin­gen of stro­pers op te spo­ren. En dro­nes kun­nen je hel­pen bij trans­port door voed­sel te leve­ren voor klei­ne die­ren op moei­lij­ke plek­ken.
Ver­sto­ring
Natuur­or­ga­ni­sa­ties kun­nen er tijd en geld mee bespa­ren in natuur­be­heer, maar die orga­ni­sa­ties zijn nog wel terug­hou­dend. Er is wat scep­sis. Dro­nes kun­nen ver­sto­rend wer­ken; ze maken lawaai. Toch wer­ken dro­nes min­der ver­sto­rend dan heli­kop­ters bij­voor­beeld, die gebruikt wor­den in de Oost­vaar­ders­plas­sen om gro­te gra­zers te tel­len. Je krijgt meer en dui­de­lij­ker detail.
In het rap­port zijn een aan­tal cases uit­ge­werkt. Denk aan een dro­ne die bomen plant, die je inzet bij brand­pre­ven­tie of die pla­gen bestrijdt. In het rap­port staan ook regels voor toe­pas­sing van dro­nes. Zo moet je je in natuur­ter­rei­nen hou­den aan de vogel- en habi­ta­tricht­lij­nen. Om ver­sto­rin­gen te voor­ko­men zou­den ter­rein­be­he­ren­de orga­ni­sa­ties er goed aan doen zelf aan­vul­len­de richt­lij­nen voor gebruik van dro­nes op te stel­len.
bron: groenkennisnet.nl