Start bestuur­lij­ke cam­pag­ne Staats­bos­be­heer: meer kin­de­ren in de natuur

Min­der dan 10% van de Neder­land­se kin­de­ren speelt regel­ma­tig bui­ten in de natuur (CBS). De publie­ke ruim­te waar­bin­nen 7–12 jari­gen zich vrij kun­nen bewe­gen is tegen­woor­dig maar liefst 90% min­der dan in de jaren ’70. De groe­ne ‘over­plek­jes’ van wel­eer, waar bij­voor­beeld stads­kin­de­ren kon­den rom­me­len, strui­nen en ver­ken­nen, zijn in ons gestruc­tu­reer­de land ver­dwe­nen. Ter­wijl […]

Anne­miek van Loon: ‘bomen zijn essen­ti­eel om een stad leef­baar te maken’

Anne­miek van Loon is een van de auteurs van het boek ‘leve(n)de speel­plek­ken’. Dit boek is recent uit­ge­ge­ven door de Bomenstich­ting en voor­al gewijd aan het belang voor kin­de­ren van de aan­we­zig­heid van bomen. Als bomen­con­su­lent heeft zij uit­een­lo­pen­de werk­zaam­he­den. Tijd voor een inter­view met haar over het boek, het beleid rond­om bomen en het […]