Speel­na­tuur Die­zer­poort in Zwol­le nadert defi­ni­tie­ve vorm

Op 27 maart orga­ni­se­ren de ouders uit Zwol­se wijk de Die­zer­poort die mee heb­ben gedacht aan het ont­werp van het stuk speel­na­tuur een laat­ste infor­ma­tie avond. Tij­dens deze avond pre­sen­teert Don­ker­groen het defi­ni­tie­ve ont­werp van de speel­plek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekend­ge­maakt. Kin­de­ren en ouders in […]

Mil­len­ni­um­bos Raams­donks­veer nadert apo­the­o­se

Met de aan­plant van hon­derd bomen op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag gaat er op 23 maart toch echt een mil­len­ni­um­bos ver­rij­zen bij de zand­win­put van Caron, pal langs de A59 bij Raams­donks­veer. “Met hon­derd bomen tege­lijk krijg je echt het idee van een bos”, zegt wet­hou­der Lida Ver­schu­ren van Geer­trui­den­berg. De aan­plant van de hon­derd bomen […]