De Bomenstich­ting: ‘Wij zijn er nog!’

Wat veel men­sen weten is dat de Bomenstich­ting in 2011 de deu­ren van haar werk­or­ga­ni­sa­tie moest slui­ten. Wat ech­ter niet ieder­een weet, is dat de stich­ting nooit is opge­he­ven en dat een kern van enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers het werk van de Bomenstich­ting heeft voort­ge­zet. We zijn nu drie jaar ver­der en het gaat goed met de […]

Inter­view met boom­spe­ci­a­list Wil­lem Koot

‘Als je bedenkt wat zo’n boom alle­maal al heeft mee­ge­maakt, wat die alle­maal al heeft ‘gezien’, dan is het toch prach­tig dat je ervoor kunt zor­gen dat zo’n boom lan­ger kan blij­ven bestaan.’ Wil­lem Koot, boom­spe­ci­a­list van beroep, was al op jon­ge leef­tijd gefas­ci­neerd door bomen. Als kind is het natuur­lijk enorm stoer om in […]