Meer ruim­te voor natuur op braak­lig­gen­de bouw­grond

Braak­lig­gen­de grond kan gemak­ke­lijk wor­den gebruikt voor natuur dank­zij de nieu­we rege­ling Tij­de­lij­ke Natuur. De rege­ling zorgt dat onge­bruik­te bouw­grond natuur kan wor­den zon­der dat dit toe­kom­sti­ge bouw­pro­jec­ten tegen­houdt. 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein Staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma: ‘Er ligt in Neder­land zo’n 40.000 hec­ta­re onge­bruikt ter­rein. Met deze rege­ling kan er tij­de­lijk natuur ont­staan op deze plek­ken, […]

Hoe kun­nen we de waar­de van groen beter benut­ten?

Groen heeft een posi­tie­ve bij­dra­ge in het ver­min­de­ren van het ziek­te­ver­zuim en het ver­ho­gen van de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. In opdracht van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche zaken is Alter­ra (onder­zoeks­in­sti­tuut bin­nen Wage­nin­gen UR) in samen­wer­king met DGBC op zoek naar hoe bedrij­ven de waar­de van groen beter kun­nen benut­ten. Bin­nen dit pro­ject Green & Firm wil­len Alter­ra […]