Euro­pe­se Com­mis­sie sti­mu­leert pro­jec­ten Groe­ne Infra­struc­tuur

Kli­maat­ver­an­de­ring is een van de belang­rijk­ste beleids­on­der­wer­pen van de hui­di­ge Euro­pe­se Com­mis­sie en bevor­de­ring van Groe­ne Infra­struc­tuur (GI) wordt gezien als een belang­rij­ke bij­dra­ge op dit gebied. In die ter­men onder­streep­te Stra­hil Chris­tov van DG Mili­eu van de Euro­pe­se Com­mis­sie het belang dat zijn Com­mis­sie hecht aan Groe­ne Infra­struc­tuur. Hij leg­de uit hoe het onder­werp […]

Water­ber­ging the­ma in Del­ta­pro­gram­ma 2015

Neder­land heeft een nieuw Del­ta­plan, met beslis­sin­gen en stra­te­gie­ën die ons land de komen­de decen­nia moe­ten bescher­men tegen hoog­wa­ter en moe­ten zor­gen voor vol­doen­de zoet­wa­ter. Rijk, pro­vin­cies, water­schap­pen en gemeen­ten gaan aan de slag om ons land robuus­ter in te rich­ten en de extre­men van het kli­maat veer­krach­tig op te van­gen. Voor een leef­baar, bewoon­baar […]