Berichten

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft 18,5 miljoen euro toegekend aan de gemeente Midden-Delfland voor investeringen in de kwaliteit van het cultuurhistorische landschap tussen Delft en Schiedam. Midden-Delfland gaat het geld gebruiken om verspreid liggende kassen in het gebied te saneren en zet het in voor het behoud van het karakteristieke agrarische weidelandschap.      

De projecten in Midden Delfland maken deel uit van het convenant IODS (Intergrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) dat het Rijk, lagere overheden, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties zoals LTO-Noord, ANWB en VNO-NCW-West in 2010 hebben afgesloten. Inzet van de afspraken is tegelijkertijd met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam de natuur en recreatie in het gebied te versterken.

Van de rijksbijdrage is 5,3 miljoen euro bestemd voor het project ‘Saneren verspreid liggend glas’ voor sanering van kassen en verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Ruim 13 miljoen euro wordt besteed aan het behoud van traditionele agrarische bedrijvigheid en weidevogelbeheer in het gebied.

Bron:
Rijksoverheid

Onlangs organiseerde het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een factfinding-missie naar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, om na te gaan of de Nederlandse kennis, ervaring en technologie een bijdrage zouden kunnen leveren aan meer duurzame groene steden, het zogeheten Groene Stad concept.

In de Golfregio zijn veel steden die zich in razendsnel tempo ontwikkelen. Deze steden moeten plaats bieden aan een snel groeiende bevolking die hoge eisen stelt aan de woonomgeving en aan de kwaliteit van leven.

De behoefte aan openbaar groen is dan ook groot en dit is een ontwikkeling van de laatste jaren, want de regio kent geen lange historie met openbaar groen. Veel steden hebben geen groenvisie en groen is vaak het sluitstuk bij een onroerend-goedproject.

 

 

Behoefte aan groen
De parken in de steden hebben vooral een recreatieve functie. Mede door de grote zorg over gezondheid – 25% van de bevolking is diabeet in Saoedi-Arabië en er zijn grote problemen met obesitas vanwege slechte eetgewoontes en te weinig beweging – worden er wandelroutes aangelegd waarbij groen voor beschutting tegen de zon moet zorgen.

Conclusie
De factfinding-missie concludeert dat er kansen voor Nederland liggen om een grotere rol te spelen bij het realiseren van duurzame groene steden (Groene Stad concept) in de Golfregio.

Het ministerie van LNV gaat de komende maanden dan ook na of er belangstelling is bij het bedrijfsleven om activiteiten omtrent De Groene Stad te gaan ontwikkelen.

Lees meer over dit onderwerp in Berichten Buitenland »

Bron:
Berichten Buitenland LNV