Flin­ke kwa­li­teits­im­puls Mid­den-Del­f­land

Minis­ter Schultz van Hae­gen (Infra­struc­tuur en Mili­eu) heeft 18,5 mil­joen euro toe­ge­kend aan de gemeen­te Mid­­den-Del­f­­land voor inves­te­rin­gen in de kwa­li­teit van het cul­tuur­his­to­ri­sche land­schap tus­sen Delft en Schie­dam. Mid­­den-Del­f­­land gaat het geld gebrui­ken om ver­spreid lig­gen­de kas­sen in het gebied te sane­ren en zet het in voor het behoud van het karak­te­ris­tie­ke agra­ri­sche wei­de­land­schap.       […]

Behoef­te aan Groe­ne Stad con­cept in Mid­den-Oos­ten

Onlangs orga­ni­seer­de het Neder­land­se minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit een fact­fin­­ding-mis­­sie naar Saoe­­di-Ara­­bië en de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, om na te gaan of de Neder­land­se ken­nis, erva­ring en tech­no­lo­gie een bij­dra­ge zou­den kun­nen leve­ren aan meer duur­za­me groe­ne ste­den, het zoge­he­ten Groe­ne Stad con­cept. In de Gol­f­re­gio zijn veel ste­den die zich in razend­snel […]