Flin­ke kwa­li­teits­im­puls Mid­den-Del­f­land

Minis­ter Schultz van Hae­gen (Infra­struc­tuur en Mili­eu) heeft 18,5 mil­joen euro toe­ge­kend aan de gemeen­te Mid­den-Del­f­land voor inves­te­rin­gen in de kwa­li­teit van het cul­tuur­his­to­ri­sche land­schap tus­sen Delft en Schie­dam. Mid­den-Del­f­land gaat het geld gebrui­ken om ver­spreid lig­gen­de kas­sen in het gebied te sane­ren en zet het in voor het behoud van het karak­te­ris­tie­ke agra­ri­sche wei­de­land­schap.      

De pro­jec­ten in Mid­den Del­f­land maken deel uit van het con­ve­nant IODS (Inter­gra­le Ont­wik­ke­ling tus­sen Delft en Schie­dam) dat het Rijk, lage­re over­he­den, het Hoog­heem­raad­schap Del­f­land en belan­gen­or­ga­ni­sa­ties zoals LTO-Noord, ANWB en VNO-NCW-West in 2010 heb­ben afge­slo­ten. Inzet van de afspra­ken is tege­lij­ker­tijd met de aan­leg van de A4 Delft-Schie­dam de natuur en recre­a­tie in het gebied te ver­ster­ken.

Van de rijks­bij­dra­ge is 5,3 mil­joen euro bestemd voor het pro­ject ‘Saneren ver­spreid lig­gend glas’ voor sane­ring van kas­sen en ver­plaat­sing van glas­tuin­bouw­be­drij­ven. Ruim 13 mil­joen euro wordt besteed aan het behoud van tra­di­ti­o­ne­le agra­ri­sche bedrij­vig­heid en wei­de­vo­gel­be­heer in het gebied.

Bron:
Rijks­over­heid