Behoef­te aan Groe­ne Stad con­cept in Mid­den-Oos­ten

Onlangs orga­ni­seer­de het Neder­land­se minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit een factfin­ding-mis­sie naar Saoe­di-Ara­bië en de Ver­e­nig­de Ara­bi­sche Emi­ra­ten, om na te gaan of de Neder­land­se ken­nis, erva­ring en tech­no­lo­gie een bij­dra­ge zou­den kun­nen leve­ren aan meer duur­za­me groe­ne ste­den, het zoge­he­ten Groe­ne Stad con­cept.

In de Gol­f­re­gio zijn veel ste­den die zich in razend­snel tem­po ont­wik­ke­len. Deze ste­den moe­ten plaats bie­den aan een snel groei­en­de bevol­king die hoge eisen stelt aan de woon­om­ge­ving en aan de kwa­li­teit van leven.

De behoef­te aan open­baar groen is dan ook groot en dit is een ont­wik­ke­ling van de laat­ste jaren, want de regio kent geen lan­ge his­to­rie met open­baar groen. Veel ste­den heb­ben geen groen­vi­sie en groen is vaak het sluit­stuk bij een onroe­rend-goed­pro­ject.

 

 

Behoef­te aan groen
De par­ken in de ste­den heb­ben voor­al een recre­a­tie­ve func­tie. Mede door de gro­te zorg over gezond­heid — 25% van de bevol­king is dia­beet in Saoe­di-Ara­bië en er zijn gro­te pro­ble­men met obe­si­tas van­we­ge slech­te eet­ge­woon­tes en te wei­nig bewe­ging — wor­den er wan­del­rou­tes aan­ge­legd waar­bij groen voor beschut­ting tegen de zon moet zor­gen.

Con­clu­sie
De factfin­ding-mis­sie con­clu­deert dat er kan­sen voor Neder­land lig­gen om een gro­te­re rol te spe­len bij het rea­li­se­ren van duur­za­me groe­ne ste­den (Groe­ne Stad con­cept) in de Gol­f­re­gio.

Het minis­te­rie van LNV gaat de komen­de maan­den dan ook na of er belang­stel­ling is bij het bedrijfs­le­ven om acti­vi­tei­ten omtrent De Groe­ne Stad te gaan ont­wik­ke­len.

Lees meer over dit onder­werp in Berich­ten Bui­ten­land »

Bron:
Berich­ten Bui­ten­land LNV