Eind­ho­ven ver­groent de stad door mid­del van Greens­pot­light

Om de groen­be­le­ving in de Eind­ho­ven­se bin­nen­stad te ver­gro­ten, heeft ont­werp­bu­reau BYTR onder­zoek gedaan naar de moge­lijk­he­den om ver­ras­sen­de groe­ne plek­ken in de stad onder de aan­dacht te bren­gen. Greens­pot­light is het eer­ste ont­werp dat in het kader van dit onder­zoek is gere­a­li­seerd. De leven­de groe­ne lamp is een proef­tuin in de meest let­ter­lij­ke zin […]

Woon­wij­ken hit­te­be­sten­dig maken door mid­del van groen

Een vier­tal wij­ken in ons land wordt hit­te­be­sten­dig inge­richt. De gemeen­ten Bre­da, Til­burg, Deven­ter en Tynaar­lo heb­ben ieder een groot wijk­plan aan­ge­meld bij inge­ni­eurs­bu­reau Oran­je­woud voor een lan­de­lij­ke kli­maat­pi­lot. Doel van deze pilot is om bij wij­ze van proef com­ple­te woon­wij­ken bestand te maken tegen hit­te­gol­ven door mid­del van groen. Door de kli­maat­ver­an­de­ring zal ons […]