Eind­ho­ven ver­groent de stad door mid­del van Greens­pot­light

Om de groen­be­le­ving in de Eind­ho­ven­se bin­nen­stad te ver­gro­ten, heeft ont­werp­bu­reau BYTR onder­zoek gedaan naar de moge­lijk­he­den om ver­ras­sen­de groe­ne plek­ken in de stad onder de aan­dacht te bren­gen. Greens­pot­light is het eer­ste ont­werp dat in het kader van dit onder­zoek is gere­a­li­seerd.

De leven­de groe­ne lamp is een proef­tuin in de meest let­ter­lij­ke zin van het woord. De nu nog jon­ge aan­plant zal zich de komen­de tijd ont­wik­ke­len tot een groe­ne lam­pen­kap.

Bron:
BYTR