Wet­hou­der Amster­dam “Het Amster­dam van 2020 is een groe­ne metro­pool”

Maar­ten van Poel­geest, poli­tiek lei­der van Groen­links Amster­dam, pre­sen­teer­de vori­ge week zijn boek  ‘Meer Amster­dam’, waar­in het groen een belang­rij­ke rol speelt. Het boek gaat over de stad die de eco­no­mi­sche en de kli­maat­cri­sis aan kan. Die klaar is voor groei, nu de bevol­king op het plat­te­land steeds ver­der krimpt. Ook beschrijft hij dat Amster­dam […]

Amster­dam: Metro­pool in 2040

Amster­dam moet in 2040 zijn uit­ge­groeid tot een ech­te metro­pool. Een gro­te stad, met een paar groe­ne lon­gen en nat­te gebie­den er tus­sen­door. Maar dich­ter bebouwd dan nu. Het Amster­dam van de toe­komst wordt als één geheel gepland en bestuurd en heeft bij elkaar enke­le mil­joe­nen bewo­ners. Niet op het grond­ge­bied van de stad Amster­dam […]