Amster­dam: Metro­pool in 2040

Amster­dam moet in 2040 zijn uit­ge­groeid tot een ech­te metro­pool. Een gro­te stad, met een paar groe­ne lon­gen en nat­te gebie­den er tus­sen­door. Maar dich­ter bebouwd dan nu.

Het Amster­dam van de toe­komst wordt als één geheel gepland en bestuurd en heeft bij elkaar enke­le mil­joe­nen bewo­ners. Niet op het grond­ge­bied van de stad Amster­dam alleen. Ook alle gemeen­ten die lig­gen in het ova­le gebied tus­sen Alme­re, Hil­ver­sum, Uit­hoorn, Heem­ste­de, Heems­kerk en Pur­me­rend gaan daar­in op.

For­meel moet het voor­als­nog nog de Metro­pool­re­gio Amster­dam gaan heten, maar zoals de Amster­dam­se Groen­Links-wet­hou­der Maar­ten van Poel­geest zegt: Als je een van de ande­re gemeen­ten in het bui­ten­land wilt pre­sen­te­ren als ves­ti­gings­ge­bied voor nieu­we bedrij­ven, vraagt ieder­een: Ehh… Alme­re? Waar is dat?

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Beleid, ruim­te­lij­ke orde­ning

Bron:
De pers (René Bou­mans)