Amster­dam gaat TEEB Stad metho­de gebrui­ken voor groen­pro­jec­ten

De gemeen­te Amster­dam gaat de TEEB Stad metho­de voor groen­pro­jec­ten toe­pas­sen bij of voor­af­gaand aan de begro­ting van 2014. Dit naar aan­lei­ding van een onlangs inge­dien­de motie van de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam. De par­tij wil name­lijk dat niet alleen de kos­ten van groen, maar ook de baten daar­van vol­gend jaar in de begro­ting […]

Onder­houd van tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de aan­zien­lijk duur­der dan inte­gra­le metho­de

Het onder­houd van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de is bedui­dend duur­der dan de inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de. Aan de hand van actu­e­le prak­tijk­voor­beel­den is name­lijk aan­ge­toond dat de aan­leg­kos­ten van inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de het dub­be­le zijn en dat de onder­houds­kos­ten vol­gens deze metho­de 84% lager lig­gen. Uit­gaan­de van het­zelf­de opper­vlak plant­vak­ken en over dezelf­de onder­houds­pe­ri­o­de. Dit con­clu­deert weten­schap­per Frits Ruy­ten […]