Extra maat­re­ge­len behoud kas­tan­jes in Hoorn

De gemeen­te Hoorn neemt extra maat­re­ge­len om de levens­duur van de oude kas­tan­jes op de Johan Mes­schaert­straat te ver­len­gen. De bomen krij­gen meer ruim­te. De tien par­keer­plaat­sen gren­zend aan de bomen wor­den weg­ge­haald en ver­van­gen door gras. Ver­der wordt de open­ba­re ver­lich­ting ver­der van de bomen ver­plaatst rich­ting de weg. Vol­gens plan­ning voert de gemeen­te […]

Duur­za­me maat­re­ge­len voor Nij­mee­g­se bomen

Voor het plan­ten van nieu­we bomen komt de gemeen­te Nij­me­gen aan de Hatert­se­weg met unie­ke onder­grond­se maat­re­ge­len die ervoor zor­gen dat de bomen ten min­ste 40 jaar kun­nen blij­ven staan, zon­der over­last te ver­oor­za­ken met wor­tel­op­druk. Voor de nieu­we bomen wor­den onder­gronds gro­te kunst­stof bak­ken geplaatst die afge­slo­ten wor­den met een beton­nen dek­sel. De voor­zie­ning […]