Groen betaal­ba­re maat­re­gel om over­tol­li­ge neer­slag kor­te tijd op te slaan

Door de kli­maat­ver­an­de­ring neemt in de zomer het aan­tal zwa­re bui­en toe. Bij  kort­du­ren­de  extre­me bui­en, zoals die van de afge­lo­pen dagen, blijft op som­mi­ge plaat­sen even water op straat staan. Een han­di­ge en betaal­ba­re maat­re­gel hier tegen is het benut­ten van wegen en groen om water kor­te tijd op te slaan. De ver­ste­ning van […]

Groe­ne daken maat­re­gel om par­ti­cu­lie­re wonin­gen ener­gie­zui­ni­ger te maken

De gemeen­te Den Haag stelt tot en met 2014 €9,5 mil­joen euro beschik­baar voor het opknap­pen en ener­gie­zui­nig maken van wonin­gen in par­ti­cu­lier bezit. Het geld gaat niet alleen naar kwets­ba­re wij­ken. Ver­e­ni­gin­gen van eige­na­ren kun­nen sub­si­die aan­vra­gen voor ‘groen’ onder­houd, zoals iso­le­ren­de maat­re­ge­len en groe­ne daken. Vol­gens de gemeen­te zijn de mees­te wonin­gen in […]