Water­schap Aa en Maas pleit voor groe­ne daken

Water­schap Aa en Maas sti­mu­leert het slim­mer en duur­zaam omgaan met hemel­wa­ter in dorp en stad, waar­on­der het aan­leg­gen van groe­ne daken. Deze sti­mu­le­rings­re­ge­ling geldt voor vege­ta­tie­da­ken van mini­maal 1.000 m² opper­vlak en geldt niet voor klein­scha­li­ge aan­vra­gen. Par­ti­cu­lie­ren kun­nen wel geza­men­lijk met de straat of de woning­bouw­cor­po­ra­tie een aan­vraag indie­nen. Een groen dak, een […]

Aan­leg van groe­ne daken is speer­punt van water­schap Aa en Maas

Groe­ne daken, inno­va­tie en edu­ca­tie / voor­lich­ting. Dat zijn de speer­pun­ten van de nieu­we sti­mu­le­rings­re­ge­ling over hemel­wa­ter van water­schap Aa en Maas. De sti­mu­le­rings­re­ge­ling is een onder­deel van een bre­der sca­la aan ini­ti­a­tie­ven waar­mee het water­schap het anders omgaan met (hemel)water in stad en dorp wil bevor­de­ren. In totaal stelt het Alge­meen Bestuur tot eind […]