Tien­daags Boom­feest fes­ti­val start op 14 maart in regio Ven­lo

Regio Ven­lo orga­ni­seert in samen­wer­king met de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van 14 tot en met 23 maart het Boom­feest Fes­ti­val. Hoog­te­punt van dit fes­ti­val is de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op woens­dag 23 maart. Met het Boom­feest Fes­ti­val wil­len de orga­ni­sa­to­ren kin­de­ren en hun omge­ving op een fees­te­lij­ke, posi­tie­ve manier in aan­ra­king bren­gen met de natuur en […]

Bomen op niveau Sym­po­si­um op 19 maart over het gebruik van bomen in dak­tui­nen

Hoe zien onze ste­den er over 20 jaar uit? Hoogst­waar­schijn­lijk een stuk groe­ner. Groen is in en steeds vaker zien we het gebruik van dak­tui­nen. Maar er zijn in Neder­land nog veel moge­lijk­he­den onbe­nut. Neem het gebruik van bomen op daken. Het Hove­niers infor­ma­tie Cen­trum orga­ni­seert in samen­wer­king met VHG en Pro­duct­schap Tuin­bouw op 19 […]