‘Beleef Bui­ten’ tij­dens de Groe­ne Maand

De hele maand sep­tem­ber staat Neder­land – voor de 12e keer — in het teken van de Groe­ne Maand. Een cam­pag­ne die aan­dacht vraagt voor de natuur en het Neder­land­se land­schap. Onder het mot­to ‘Beleef Bui­ten’ nodigt IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie een breed publiek uit om er op uit te trek­ken. Op www.groenemaand.nl staat een […]

West-Vlaan­de­ren plant 15.000 nieu­we bomen in de maand maar

Met de len­te in zicht is het start­schot gege­ven voor een groot­scha­li­ge boom­plantac­tie in de pro­vin­cie West-Vlaan­­de­­ren. Over de hele maand ver­spreid zijn er in deze pro­vin­cie 15 plantac­ties, goed voor 150.000 nieu­we bomen. De pro­vin­cie werkt voor het ini­ti­a­tief samen met de ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren. Die heeft zich­zelf vier jaar de tijd […]

Ook Schie­mond kent sinds deze maand een gemeen­schaps­tuin

Onlangs vond de ope­ning plaats van alweer de vol­gen­de gemeen­schaps­tuin. Dit keer in Schie­mond, Delf­sha­ven, gemeen­te Rot­ter­dam. De tuin is al hele­maal klaar voor war­me­re tij­den. Zo heeft de tuin zit­ban­ken en pick­nick­plek­ken, een baan om te jeu de bou­len, een krui­den­tuin en groen­te­vak­ken voor de basis­school. De tuin in Schie­mond is tot stand geko­men […]