Ook Schie­mond kent sinds deze maand een gemeen­schaps­tuin

Onlangs vond de ope­ning plaats van alweer de vol­gen­de gemeen­schaps­tuin. Dit keer in Schie­mond, Delf­sha­ven, gemeen­te Rot­ter­dam. De tuin is al hele­maal klaar voor war­me­re tij­den. Zo heeft de tuin zit­ban­ken en pick­nick­plek­ken, een baan om te jeu de bou­len, een krui­den­tuin en groen­te­vak­ken voor de basis­school.

De tuin in Schie­mond is tot stand geko­men dank­zij het door­zet­tings­ver­mo­gen van de pro­ject­groep­le­den. Daar­in zijn ver­te­gen­woor­digd de deel­ge­meen­te Delf­sha­ven, Woon­bron en Dienst Soci­a­le Zaken en Werk­ge­le­gen­heid, onder de pro­ces­be­ge­lei­ding van Radar­Ad­vies.

Het pro­ject geniet ver­der de onder­steu­ning van Delp­hi opbouw­werk, het bewo­ners­plat­form Schie­mond en TOS (Thuis op Straat). Ook zijn er ver­schil­len­de scho­len actief bij de gemeen­schaps­tuin betrok­ken.

Scho­len actief
Ener­zijds de leer­werk- resp. prak­tijk­scho­len Hori­zon en Accent, waar­van de jon­ge­ren de per­go­la heb­ben gemaakt, de pick­nick­ta­fels nog gaan beschil­de­ren, het mozaïekframe heb­ben gelast en bij de ope­ning ook nog eens de cate­ring heb­ben ver­zorgd. Ander­zijds basis­school De Boog, die een deel van de tuin zal gaan gebrui­ken voor groen­te- en krui­den­pro­jec­ten, als een soort mini­school­tuin.

Ver­e­nigd in een pro­gram­ma­groep
Alle betrok­ke­nen zijn inmid­dels ver­e­nigd in een pro­gram­ma­groep. Deze groep zal elk jaar een tuin­pro­gram­ma opstel­len, waar­in acti­vi­tei­ten voor zowel jong als oud in de tuin aan­dacht zul­len krij­gen. Voor het begin van het nieu­we jaar is één van de eer­ste acti­vi­tei­ten al gepland. Leer­lin­gen van de basis­school zul­len samen met ande­re jon­ge­ren en buurt­be­wo­ners de mozaïeken wind­roos inleg­gen. 

Onder­houd
De doel­groep van soci­a­le zaken zal op basis van par­ti­ci­pa­tie­ba­nen het onder­houd aan de tuin uit­voe­ren.