Groen in de klas zui­vert de lucht

Groen in de klas zui­vert de lucht en ver­min­dert con­cen­tra­ties CO2 en vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen: fris­ser en gezon­der.

Bam­boe gevels en dak hou­den Viet­na­me­se flat­be­wo­ners koel

Ho Chi Minh Stad, vroe­ger bekend als Sai­gon, is de groot­ste stad van Viet­nam en, met zijn 8 mil­joen inwo­ners, een van de gro­te­re wereld­ste­den. De stad is ‘boo­m­ing’, met alle posi­tie­ve en nega­tie­ve neven­ef­fec­ten van dien – wel­vaarts­groei, maar ook lucht­ver­vui­ling en het ver­dwij­nen van groen, dat plaats maakt voor bouw­wer­ken van aller­lei soort. […]

Bomen kun­nen levens red­den

Dat is de uit­komst van een stu­die die in 2014 gedaan is David J. Nowak, Sato­shi Hira­baya­shi, Alli­son Bodi­ne en Eric Green­field en waar­van de uit­kom­sten onlangs gepu­bli­ceerd wer­den in het tijd­schrift ‘Envi­ron­men­tal Pol­lu­ti­on’. Nowak en zijn team onder­zoch­ten het effect van bomen en bos­sen op de lucht­kwa­li­teit en de volks­ge­zond­heid in de Ver­e­nig­de Sta­ten. […]