Natuur­SU­PER heeft als doel der­tien loca­ties in Neder­land te kun­nen onder­steu­nen

Ter­rei­nen lig­gen steeds vaker en lan­ger braak, onder ande­re van­we­ge de hui­di­ge eco­no­mi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Deze ter­rei­nen kun­nen een tij­de­lij­ke bestem­ming krij­gen.  Van­uit deze visie is in 2010 in Eind­ho­ven een pilot­pro­ject gere­a­li­seerd, genaamd Natuur­SU­PER­markt. Dit pro­ject richt­te zich op de tij­de­lij­ke invul­ling van een braak­lig­gend ter­rein met een buurt­moes­tuin. Doel is om eind 2013 in […]

Rot­ter­dam­se leer­lin­gen van basi­scho­len plan­ten op diver­se loca­ties 151 bomen

Op 21 maart, de nati­o­na­le Boom­feest­dag, plant­ten leer­lin­gen van basis­scho­len op diver­se loca­ties in de stad 151 bomen. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen (be)leven’. Mede­wer­kers van Gemeen­te­wer­ken Rot­ter­dam hel­pen Rot­ter­dam­se kin­de­ren bij het plan­ten.  De gemeen­te wil de kin­de­ren hier­mee bewus­ter maken van de natuur in hun stad en tege­lij­ker­tijd de stad groe­ner maken. […]