Sym­po­si­um Groen Licht: groe­ne archi­tec­tuur leeft

Hoe kun­nen we samen een nieu­we duur­za­me wereld bou­wen? Door te leren van de natuur! Func­ti­o­neel groen in de gebouw­de omge­ving is het cre­do voor nu en de toe­komst. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. En groen biedt belang­rij­ke kan­sen voor het bin­nen­mi­li­eu en ener­ge­ti­sche sys­te­men in gebou­wen. Om […]

Groen licht voor 25 aan­spre­ken­de omme­tjes in Lim­burg

Dins­dag 15 maart kre­gen 25 Lim­burg­se ini­ti­a­tief­ne­mers groen licht voor de ver­de­re uit­voe­ring van con­cre­te plan­nen voor het her­stel van een omme­tje. Met een bij­dra­ge van de Pro­vin­cie van € 6.000 per omme­tje kun­nen de geno­mi­neer­den aan de slag met het aan­een­rij­gen van de parels in hun bui­ten­ge­bie­den. In 2009 daag­de de stich­ting IKL de […]