Plan voor meer groen in het Stads­hart Lely­stad

Plan­ten­bak­ken, bomen en een boom­bank: voor het Stads­hart is een ‘ver­groe­nings­plan’ gemaakt. Daar­in staat beschre­ven wat er op de kor­te en lan­ge­re ter­mijn moet gebeu­ren om de beton­nen uit­stra­ling tegen te gaan. ‘Meer groen in het Stads­hart’ was één van de maat­re­ge­len die in het rap­port van Paul Tan­kink is opge­no­men om het Stads­hart van […]

Digi­ta­le bomen­kaart in Lely­stad en Amster­dam

De gemeen­te Lely­stad heeft een digi­ta­le Bij­zon­de­re Bomen­kaart samen­ge­steld. Aan­vra­gers kun­nen zo direct zien of voor het kap­pen van de boom een ver­gun­ning ver­eist is. De kaart is geac­tu­a­li­seerd en geeft aan voor wel­ke bomen een kap­ver­gun­ning dient te wor­den aan­ge­vraagd. Voor ande­re gemeen­te­lij­ke bomen han­teert de gemeen­te het kap­be­slis­sin­gen­sys­teem. Bij die bomen zal de […]