Cri­sis­tijd leidt tot ver­snel­de ver­an­de­ring en gro­te­re cre­a­ti­vi­teit in groen­sec­tor

Aan de weten­schap dat groen waar­de heeft, wordt niet getornd. Ook niet in cri­sis­tijd. Maar om te kun­nen blij­ven inves­te­ren in groen moe­ten bur­ger­ini­ti­a­tie­ven meer ruim­te krij­gen, belem­me­ren­de bureau­cra­tie en regel­ge­ving wor­den inge­perkt, ande­re samen­wer­kings­ver­ban­den wor­den gesmeed, en nieu­we ver­dien­mo­del­len wor­den geïmplementeerd. Daar­mee hoeft een cri­sis niet te lei­den tot som­be­re voor­uit­zich­ten voor het groen, […]

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen leidt Maxi­ma en Wil­lem-Alexan­der door Expo Park rond

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen heeft afge­lo­pen week op de World Expo in Shang­hai prin­ses Maxi­ma en prins Wil­lem-Alexan­­­der rond­ge­leid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shang­hai – een samen­wer­king tus­sen Chi­ne­se en Neder­land­se ont­wer­pers — won­nen in 2006 de eer­ste prijs met hun ont­werp van het Cen­tral Green Park op de Expo 2010. […]