Klim­bo­men in de stad, gezon­de ruim­te­vre­ters

Boom­klim­men is gezond, voor de ziel en de moto­riek. Des­on­danks is er, zeker in een ste­de­lij­ke omge­ving, let­ter­lijk en figuur­lijk wei­nig ruim­te voor klim­bo­men. Let­ter­lijk van­we­ge beperk­te groei­plaats­om­stan­dig­he­den en figuur­lijk van­we­ge kos­ten en aan­spra­ke­lijk­heids­re­gels. Toch zijn er moge­lijk­he­den. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in Tuin&Landschap 18–2008 Ook inte­res­sant:Kin­de­ren, spe­len, natuur­lij­ke speel­plek­ken Bron:Tuin & Land­schap […]

Sym­po­si­um: De boom in! Klim­bo­men in de stad

Kin­de­ren vin­den het meest­al hart­stik­ke span­nend en leuk om in bomen te klim­men. Op eigen kracht ver­leg­gen ze hun grens. Onge­merkt oefe­nen ze hun moto­riek en hun spie­ren. Een­maal boven, ver­scho­len in het bla­der­dak, kun­nen ze onge­zien de wereld van­uit de hoog­te bekij­ken. Veel vol­was­se­nen heb­ben fij­ne her­in­ne­rin­gen aan boom­avon­tu­ren uit hun jeugd. U wel­licht […]