Berichten

Parken, grasvelden en tuinen zijn onmisbaar voor een gezonde, klimaatbestendige stad. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de bijdrage van de bodem aan een klimaatbestendige en gezonde stad, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. “Groen in de stad is goed voor de gezondheid van mensen en helpt bij het omgaan met klimaatverandering”, aldus onderzoeker Jacqueline Claessens.

De klimaatverandering leidt tot extremen. Hitte- en droogteperioden, maar ook intensieve regenbuien zullen vaker voorkomen. Deze regenbuien kunnen wateroverlast veroorzaken, wat leidt tot overlopende riolen en ondergelopen kelders. Op plaatsen waar geen bestrating of bebouwing is, zakt het water in de bodem en is er minder overlast. In hete perioden warmen asfalt en gebouwen op. In een versteende omgeving wordt het warmer dan in een groene omgeving. Waar open bodem en groen is, kan water verdampen en zo zorgen voor verkoeling.

Volksgezondheid
Daarnaast draagt groen positief bij aan de volksgezondheid. Dit geldt vooral voor mensen met een laag inkomen en mogelijk ook voor jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat mensen vaker positief oordelen over hun gezondheid naarmate zij in een groenere omgeving wonen. Toch leven mensen met een laag inkomen vaak in een versteende omgeving en profiteren daardoor minder van de gezondheidsbevorderende effecten van groen. Juist in wijken waar het gemiddelde maandinkomen laag is, kan gezondheidswinst van extra groen groot zijn.

Beleidsafwegingen
Het RIVM heeft laten zien hoe je met kaarten de percentages open bodem en groen in een gemeente inzichtelijk kunt maken, afgezet tegen de inkomens- en leeftijdsopbouw. Op basis hiervan kan een gemeente beleidsafwegingen maken. Zo kan een gemeente inschatten waar onbedekte bodem nodig is of waar de aanleg van een plantsoen het meeste loont met betrekking tot waterberging, verkoeling en gezondheidseffecten.

Klimaatbestendige stad
Het RIVM heeft al eerder in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan naar de wijze waarop het bodem- en watersysteem kan bijdrage aan een klimaatbestendige stad. De resultaten hiervan worden gebruikt door deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma.

Download
‘Bodem als draagvlak voor een klimaatbestendige en gezonde stad’ »

Bron:
RIVM

 

Tijdens de bijeenkomst ‘klimaatbestendige gemeente’ op 14 april aanstaande in Arnhem staat het realiseren van een klimaatbestendige stad centraal. Deze bijeenkomst is het begin van een nieuw netwerk van gemeenten die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie. Een netwerk waarbinnen kennis, kunde , ervaringen en voorbeelden tussen gemeenten wordt uitgewisseld, een netwerk, waar gemeenten van elkaar leren.

Op de bijeenkomst is aandacht voor alle aspecten van de klimaatverandering: hitte, wateroverlast en droogte op alle schaalniveaus, van gebouw tot stad. U krijgt op die dag een overzicht hoe andere gemeenten hun stad aanpassen aan (de gevolgen van) klimaatverandering. U hoor de laatste resultaten van toegepast onderzoek naar hitte in de stad. U kunt samen met anderen onderwerpen verder uitdiepen.  En u kunt in discussie gaan over mogelijkheden van bestuurlijke agendering van en participatie in klimaatprojecten.

Datum: 14-4-2011
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Arnhem

 

Klik hier voor meer informatie »