Hand­rei­king voor kli­maat­be­sten­di­ge en water­be­wus­te kin­der­boer­de­rij­en

Kin­der­boer­de­rij­en die bezoe­kers wil­len infor­me­ren over en inspi­re­ren tot kli­maat­be­sten­dig en water- en bodem­be­wust han­de­len, kun­nen gebruik maken van de Hand­rei­king ‘Alle kin­der­boer­de­rij­en en bezoe­kers kli­maat­be­sten­dig en water­be­wust’. De hand­rei­king is bestemd voor alle kin­der­boer­de­rij­en en NME-cen­­tra in Neder­land als ide­a­le leer­plaat­sen in gemeen­ten voor natuur en duur­zaam­heids­edu­ca­tie. In opdracht van de Water­co­a­li­tie (minis­te­rie van […]

Inves­te­ren in kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len fis­caal aftrek­baar

Bedrij­ven die inves­te­ren in tech­nie­ken of pro­duc­ten die op de Mili­eulijst staan, kun­nen tot maxi­maal 36% van de inves­te­rings­kos­ten aftrek­ken van hun fis­ca­le winst. Al eer­der waren inves­te­rin­gen in duur­za­me maat­re­ge­len opge­no­men op de Mili­eulijst, zoals vege­ta­tie­da­ken, gevel­be­groei­ings­sys­te­men en muur­be­groei­ings­sys­te­men. Nu zijn daar dan ook maat­re­ge­len aan toe­ge­voegd in het kader van De Leven­de Tuin. […]