Hand­rei­king voor kli­maat­be­sten­di­ge en water­be­wus­te kin­der­boer­de­rij­en

Kin­der­boer­de­rij­en die bezoe­kers wil­len infor­me­ren over en inspi­re­ren tot kli­maat­be­sten­dig en water- en bodem­be­wust han­de­len, kun­nen gebruik maken van de Hand­rei­king ‘Alle kin­der­boer­de­rij­en en bezoe­kers kli­maat­be­sten­dig en water­be­wust’.
De hand­rei­king is bestemd voor alle kin­der­boer­de­rij­en en NME-cen­tra in Neder­land als ide­a­le leer­plaat­sen in gemeen­ten voor natuur en duur­zaam­heids­edu­ca­tie. In opdracht van de Water­co­a­li­tie (minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Mili­eu) en het ken­nis­pro­gram­ma Duur­zaam­Door (Rijks­dienst voor Onder­ne­mend Neder­land) is deze hand­rei­king gemaakt in samen­wer­king met Ate­lier Groen­Blauw. De hand­rei­king is geschre­ven op basis van pilots bij kin­der­boer­de­rij­en in Gou­da en Zeven­ber­gen. Er hoort ook een werk­boek bij.