Inves­te­ren in kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len fis­caal aftrek­baar

Bedrij­ven die inves­te­ren in tech­nie­ken of pro­duc­ten die op de Mili­eulijst staan, kun­nen tot maxi­maal 36% van de inves­te­rings­kos­ten aftrek­ken van hun fis­ca­le winst. Al eer­der waren inves­te­rin­gen in duur­za­me maat­re­ge­len opge­no­men op de Mili­eulijst, zoals vege­ta­tie­da­ken, gevel­be­groei­ings­sys­te­men en muur­be­groei­ings­sys­te­men. Nu zijn daar dan ook maat­re­ge­len aan toe­ge­voegd in het kader van De Leven­de Tuin.
Het gaat om inves­te­rin­gen waar­mee de direc­te omge­ving van een pand beter is afge­stemd op de weers­in­vloe­den en aan­trek­ke­lij­ker wordt voor mens en dier. Voor­beel­den zijn maat­re­ge­len om hemel­wa­ter op te van­gen en op te slaan en maat­re­ge­len die de bio­di­ver­si­teit in de omge­ving bevor­de­ren, zoals het plan­ten van bomen, strui­ken en hagen.