Inspi­ra­tie voor kind­vrien­de­lij­ke wij­ken

Deze uit­ga­ve van KPVV biedt ach­ter­gron­den, uit­wer­king en aan­pak van kind­vrien­de­lijk beleid. Naast een kap­stok voor het wer­ken aan een kind­vrien­de­lij­ke woon­om­ge­ving biedt het voor­al ook veel uit­een­lo­pen­de prak­tijk­voor­beel­den voor een kind­vrien­de­lij­ker leef­om­ge­ving. De bro­chu­re beoogt zowel amb­te­na­ren als loka­le bestuur­ders te laten zien dat een stad of dorp in meer­de­re opzich­ten baat heeft bij […]

Bekroon­de kind­vrien­de­lij­ke pro­jec­ten

De ont­wik­ke­ling van het lokaal jeugd­be­leid is een belang­rijk aan­dachts­punt van gemeen­ten. Om de aan­dacht voor jeugd en bui­ten­ruim­te struc­tu­reel op de loka­le agen­da te krij­gen, namen de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG) en Jan­tje Beton het ini­ti­a­tief om een Neder­land­se tak van het inter­na­ti­o­na­le Net­werk Child Friend­ly Cities op te rich­ten. Het net­werk beoogt […]