Maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kos­ten

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Alme­lo voor 4e keer win­naar van de Green Flag Award

Alme­lo heeft voor de vier­de keer voor het Goos­sen­maats­park en het Schelf­horst­park de Green Flag Award ont­van­gen. Daar­naast wordt ook in het Abra­ham Lede­boer­park in Ensche­de dit jaar de ‘Green Flag’ gehe­sen. Ensche­de is daar­mee de twee­de stad in Neder­land die de Green Flag Award ont­vangt. In nau­we samen­wer­king met de Alme­lo­se part­nerstad Pres­ton in […]