Groe­ne voor­tui­nen dra­gen bij aan karak­ter van Deven­ter

“Om het groen van Deven­ter steeds een nieu­we impuls te geven, wordt de ver­kie­zing ‘Mooi­ste voor­tuin van Deven­ter’ jaar­lijks geor­ga­ni­seerd. Want ook voor­tui­nen dra­gen bij aan het groe­ne karak­ter van Deven­ter. Het open­ba­re groen vormt samen met alle pri­vé­tui­nen het groe­ne ‘goud’ van Deven­ter”, aldus wet­hou­der Mar­griet de Jager. De gemeen­te Deven­ter ini­ti­eert voor de […]

Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten om groe­ne karak­ter te ver­ster­ken

Groen­Links  Barend­recht wil dat er in de peri­o­de 2010–2014 mini­maal 2.000 bomen geplant wor­den in Barend­recht. De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2. Daar­om geeft Groen­Links Barend­recht zater­dag 1 mei om 11.00 uur het goe­de voor­beeld door het […]