Twee­de Kamer: school­plei­nen moe­ten groe­ner

De groe­ne meta­mor­fo­se van speel­tui­nen en school­plei­nen in Neder­land is een stap dich­ter­bij geko­men. Een Kamer­meer­der­heid steun­de gis­te­ren de motie die de Par­tij voor de Die­ren daar­voor had inge­diend. Ouwe­hand wees de minis­ter van VWS er eer­der op dat een groe­ne leef­om­ge­ving van groot belang is voor de gezond­heid en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. De minis­ter […]

De Groe­ne Stad op de agen­da bij de twee­de kamer

Op woens­dag 2 april heeft de Groen­bran­che Neder­land bestaan­de uit de heren Bert Gijs­berts en Peter Loef namens VHG, Henk Wes­ter­hof namens Anthos/Raad voor de Boom­kwe­ke­rij, Jaap Spros en Jan Habets namens PPH een gesprek gehad met de twee­de Kamer­le­den van de vas­te com­mis­sie Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit en Volks­huis­ves­ting, Ruim­te­lij­ke orde­ning en Mili­eu­be­heer. Tij­dens […]