Anne­ma­rie Jor­rits­ma neemt juni­num­mer van Groe­ne Stad maga­zi­ne in ont­vangst

De voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Anne­ma­rie Jor­rits­ma, heeft het juni­num­mer van het maga­zi­ne De Groe­ne Stad, “Inspi­ra­tie­bron voor infra, bou­wen en groen” in ont­vangst geno­men. Dit gebeur­de op 6 juni tij­dens het jubi­le­um­con­gres van de VNG, die dit jaar 100 jaar bestaat.  Het maga­zi­ne werd haar aan­ge­bo­den door Jan Dries­sen, ambas­sa­deur van […]

Anne­ma­rie Jor­rits­ma reikt de prij­zen uit voor Groen­ste stad en dorp van Neder­land

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten en bur­ge­mees­ter van Alme­re, is de ere­gast bij de prijs­uit­rei­king van de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Zij zal de prij­zen uit­rei­ken en een toe­spraak hou­den. De ste­den en dor­pen die dit jaar mee­din­gen om de prij­zen zijn in de cate­go­rie ‘steden’ (plaat­sen met meer dan 15.000 inwo­ners) […]

Anne­ma­rie Jor­rits­ma (VNG) neemt pos­ter en boek ‘Groen Loont!’ in ont­vangst

Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), heeft gis­te­ren­mid­dag de pos­ter en het boek ‘Groen Loont’ in ont­vangst geno­men.  Deze uit­rei­king uit han­den van Bert Gijs­berts, namens de ini­ti­a­tief­ne­mers van Groen Loont, is tevens de aftrap van de cam­pag­ne Groen Loont. Gijs­berts bena­druk­te in zijn toe­spraak dat in deze cam­pag­ne de eco­no­mi­sche […]