Groe­ne stad visie inzet­ten voor city mar­ke­ting

In de onlangs aan­ge­no­men motie over groen vroeg de Par­tij voor de Die­ren, gemeen­te­raads­frac­tie Amster­dam, om de groe­ne stad visie nadruk­ke­lijk te gaan betrek­ken in city mar­ke­ting van de gemeen­te Amster­dam. Vol­gens de par­tij is de groe­ne stad nog onder­be­licht in de city mar­ke­ting van Amster­dam, ter­wijl 37% van de toe­ris­ten die Amster­dam bezoe­ken een […]

Kabou­ter inzet­ten voor een schoon park

Het Amster­dam­se Von­del­park heeft een bij­zon­de­re gast­heer: de Von­del­ka­bou­ter. Hij is onder­deel van een slim­me com­bi­na­tie van com­mu­ni­ca­tie, beheer en par­ti­ci­pa­tie voor een scho­ner park. Stads­deel Amster­dam Zuid ver­telt over deze nieu­we aan­pak op het Lan­de­lijk Zwerf­af­val­con­gres 2012, op 10 okto­ber in Nieu­we­gein. Daar komen ook ande­re inno­va­tie­ve werk­wij­zen voor schoon groen aan bod, zoals […]