Inves­teer in een bedrij­vi­ge, leven­de en groe­ne stad

Maak bou­wen in ste­den aan­trek­ke­lij­ker, voer de bouw­plan­nen uit die de ste­den ver­ster­ken, zoals de toe­pas­sing van het groen,  en maak de toe­komst van onze ste­den tot inzet van de pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen. Deze oproep doet de coa­li­tie Nu de Stad! aan over­he­den, beleg­gers, pro­ject­ont­wik­ke­laars en woning­bouw­cor­po­ra­ties. De coa­li­tie bestaat uit een unie­ke com­bi­na­tie van markt­par­tij­en, […]

Tri­ple E: ‘Kabi­net inves­teer in groe­ne ruim­te!’

De land­bouw doet het goed in de Neder­land­se eco­no­mie. Daar­om roept een col­lec­tief van belang­heb­ben­den bij natuur en land­bouw het kabi­net op om te inves­te­ren in land­in­rich­ting. Neder­land ver­keert offi­ci­eel in een reces­sie. De komen­de dagen zal dui­de­lijk wor­den op wel­ke wij­ze het kabi­net denkt de effec­ten van deze reces­sie teniet te doen en ons […]