Inves­teer in een bedrij­vi­ge, leven­de en groe­ne stad

Maak bou­wen in ste­den aan­trek­ke­lij­ker, voer de bouw­plan­nen uit die de ste­den ver­ster­ken, zoals de toe­pas­sing van het groen,  en maak de toe­komst van onze ste­den tot inzet van de pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen. Deze oproep doet de coa­li­tie Nu de Stad! aan over­he­den, beleg­gers, pro­ject­ont­wik­ke­laars en woning­bouw­cor­po­ra­ties. De coa­li­tie bestaat uit een unie­ke com­bi­na­tie van markt­par­tij­en, over­he­den en stich­ting Natuur en Mili­eu en wordt gesteund door vele bedrij­ven en weten­schap­pers.

De coa­li­tie ziet de stad als de krach­ti­ge motor voor eco­no­mi­sche en soci­aal-cul­tu­re­le ont­wik­ke­ling. Maar bou­wen in de stad is vaak las­tig en lijkt duur­der dan bou­wen ‘in het wei­land’. Las­ti­ger, want er zijn meer regels en meer par­tij­en die over de schou­der mee­kij­ken. Duur­der, omdat vrij­wel alle kos­ten voor reke­ning van het bouw­pro­ject komen en niet afge­wen­teld wor­den op de belas­ting­be­ta­ler, zoals bij het bui­ten­ste­de­lijk bou­wen deels gebeurt.  

De baten van bin­nen­ste­de­lijk bou­wen zijn ech­ter hoog: meer eco­no­mi­sche groei, beter benut­ten van voor­zie­nin­gen, min­der mobi­li­teit, min­der CO2-uit­stoot en een bete­re bescher­ming van het groen rond­om de ste­den.

Door­bra­ken zijn nodig
Het rea­li­se­ren van ster­ke ste­den vraagt veel van alle betrok­ke­nen in het veld. Meer bou­wen in de stad bete­kent dat er door­bra­ken nodig zijn: in onze manier van den­ken, in de manier waar­op we stu­ren met geld en in de manier waar­op we omgaan met de hui­di­ge regels. Dat vraagt een over­heid die hier­op stuurt en markt­par­tij­en die hier­naar han­de­len.

Meer inves­te­ren in ste­den
Par­tij­en van Nu de Stad! heb­ben lokaal al laten zien dat het anders kan en moet. In de bro­chu­re Nu de Stad! onder­bouwt de coa­li­tie haar oproep voor meer inves­te­ren in de ste­den. De bro­chu­re werd gepre­sen­teerd tij­dens het con­gres Prach­tig Com­pact NL, van Ate­lier Rijks­bouw­mees­ter en het Nirov (Neder­lands Insti­tuut voor Ruim­te­lij­ke Orde­ning en Volks­huis­ves­ting). In de aan­loop naar de pro­vin­ci­a­le ver­kie­zin­gen wil de coa­li­tie haar bij­dra­ge leve­ren aan het debat over de toe­komst van de stad.

Nu de Stad!
De coa­li­tie Nu de Stad! bestaat uit pro­ject­ont­wik­ke­laars, gemeen­ten, beleg­ger, woning­bouw­cor­po­ra­tie, Advies­bu­reau en een NGO: Natuur & Mili­eu, De Alli­an­tie, Twynstra Gud­de, Bou­win­vest, Gemeen­te Amster­dam – Dienst Ruim­te­lij­ke Orde­ning, AM, NS Poort, Pro­per Stok Groep en Gemeen­te ’s‑Hertogenbosch – Stads­ont­wik­ke­ling. Via www.Nudestad.nl kan ieder­een zich van­af van­daag aan­slui­ten. Op deze site is ook de bro­chu­re Nu de Stad! te down­lo­a­den.

Bron:
Natuur en Mili­eu