Con­gres Buil­din’­Green: Waar­om is groen in gebou­wen belang­rijk?

 Hoe krij­gen we onze gebou­wen groen? Dat is de vraag die cen­traal staat tij­dens het con­gres Buildin’Green dat Into Green orga­ni­seert op don­der­dag 21 janu­a­ri 2016 in het FOX the­a­ter, Park 20|20 in Hoofd­dorp. Het ken­nis­plat­form doet dat samen met diver­se bran­che­ver­e­ni­gin­gen, waar­on­der VHG, VGB, BNA en BNO. Levend groen ver­groot de waar­de van gebou­wen, […]

Groe­ne wan­den voor gezon­de lucht in de klas

Op 10 okto­ber, de dag van de duur­zaam­heid, is het pro­ject ‘Groe­ne wan­den in de klas’ van start gegaan in de Haar­lem­mer­meer. Van­uit het Groen Onder­wijs­cen­trum gaan stu­den­ten van Wel­lant mbo de effec­ten meten van een plan­ten­wand in de klas. Het is de bedoe­ling dat de erva­rin­gen van dit pro­ject lei­den tot een sys­teem dat […]