Pre­sen­ta­tie van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’

Op 10 novem­ber wordt tij­dens het sym­po­si­um ‘Groen en Gezond­heid’, geor­ga­ni­seerd door Enten­te Flo­ra­le,  het eer­ste exem­plaar van de bro­chu­re ‘Een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ aan­ge­bo­den aan staats­se­cre­ta­ris Henk Ble­ker van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie. De bro­chu­re is bestemd voor gemeen­ten, GGD’en en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties zoals cor­po­ra­ties. Zij kun­nen er inspi­ra­tie […]

Inspi­ra­tie voor kind­vrien­de­lij­ke wij­ken

Deze uit­ga­ve van KPVV biedt ach­ter­gron­den, uit­wer­king en aan­pak van kind­vrien­de­lijk beleid. Naast een kap­stok voor het wer­ken aan een kind­vrien­de­lij­ke woon­om­ge­ving biedt het voor­al ook veel uit­een­lo­pen­de prak­tijk­voor­beel­den voor een kind­vrien­de­lij­ker leef­om­ge­ving. De bro­chu­re beoogt zowel amb­te­na­ren als loka­le bestuur­ders te laten zien dat een stad of dorp in meer­de­re opzich­ten baat heeft bij […]

Sym­po­si­um: Bomen, een bron van inspi­ra­tie bij het bou­wen

In 2006 deed de Bomenstich­ting een oproep om voor­beel­den in te stu­ren van bouw- of infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten waar bomen op een goe­de manier zijn inge­past.Uit alle inge­zon­den pro­ject­be­schrij­vin­gen heeft een des­kun­di­ge jury de tien meest inspi­re­ren­de pro­jec­ten geko­zen en deze wor­den op 21 juni gepre­sen­teerd.Er is vol­op gele­gen­heid om met de opdracht­ge­vers en uit­voer­ders van […]