Sym­po­si­um: Bomen, een bron van inspi­ra­tie bij het bou­wen

In 2006 deed de Bomenstich­ting een oproep om voor­beel­den in te stu­ren van bouw- of infra­struc­tu­re­le pro­jec­ten waar bomen op een goe­de manier zijn inge­past.
Uit alle inge­zon­den pro­ject­be­schrij­vin­gen heeft een des­kun­di­ge jury de tien meest inspi­re­ren­de pro­jec­ten geko­zen en deze wor­den op 21 juni gepre­sen­teerd.
Er is vol­op gele­gen­heid om met de opdracht­ge­vers en uit­voer­ders van deze pro­jec­ten van
gedach­ten te wis­se­len. Daar­naast gaat een aan­tal spre­kers in op rele­van­te onder­wer­pen die dit soort pro­jec­ten tot een suc­ces kun­nen maken. Dit gebeurt van­uit de invals­hoek van gemeen­ten, bewo­ners, ont­wer­pers en pro­ject­ont­wik­ke­laars.