Vlaar­ding­se bewo­ners betrok­ken bij groe­ne inrich­ting

Bij nieu­we en ver­nieuw­de wonin­gen, win­kels en basis­scho­len hoort ook een nieu­we inrich­ting van het groen in de wijk. De gemeen­te Vlaar­din­gen vraagt bewo­ners om via de gemeen­te­lij­ke web­si­te mee te den­ken over de inrich­ting van drie bre­de groen­stro­ken die als lan­ge groe­ne vin­gers van­af Park ’t Nieu­we­lant (Bab­bers­pol­der) de wijk in lopen. Een roman­ti­sche […]

Bestem­ming Nieuw Neder­land: een kleur­rijk per­spec­tief op de inrich­ting van de publie­ke ruim­te

Het pro­ject ‘Bestemming Nieuw Neder­land’ is opge­zet als een ver­ken­ning van moge­lijk­he­den om in samen­wer­king met nieu­we en ‘oude’ Neder­lan­ders tot een kleur­rij­ke en heden­daag­se inrich­ting van de open­ba­re ruim­te in Neder­land te komen. Bin­nen de gro­te, vaak cul­tu­reel bepaal­de, ver­schil­len die tus­sen de diver­se leef­­tijds- en bevol­kings­groe­pen in Neder­land bestaan, is natuur vaak een […]