Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Van­af 1 maart is de twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start gegaan. Pro­vin­cies en gemeen­ten kun­nen hier­in inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten aan­dra­gen die Neder­land mooi­er maken. Minis­ter Hui­zin­ga van VROM stelt hier­voor in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar. Pro­vin­cies en gemeen­ten heb­ben vaak nog te wei­nig oog om bin­nen ste­den en langs […]

Twee­de ron­de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land van start

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu stelt in 2010 6,5 mil­joen euro beschik­baar voor de uit­voe­ring van inspi­re­ren­de en ver­nieu­wen­de pro­jec­ten en plan­nen die Neder­land mooi­er maken. De twee­de ten­der van de Inno­va­tie­re­ge­ling Mooi Neder­land is voor­al gericht op com­pac­te ver­ste­de­lij­king, ener­gie­land­schap­pen en inte­gra­le ont­wer­pen voor weg en omge­ving. De pro­jec­ten moe­ten over­draag­baar zijn […]