D66 en Groen­Links Amers­foort die­nen ini­ti­a­tief­voor­stel stads­land­bouw in

e frac­ties van D66 en Groen Links Amers­foort heb­ben geza­men­lijk een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend inza­ke stads­land­bouw. Door de hui­di­ge eco­no­mi­sche reces­sie lig­gen bouw­ter­rei­nen vaak voor lan­ge­re tijd braak. Die zijn dan te gebrui­ken voor bij­voor­beeld groen­te­teelt. Maar land­bouw in de stad kan ook op daken en muren van gebou­wen, of zelfs in leeg­staan­de kan­toor­pan­den.Hier­voor is wel […]

SP-ini­ti­a­tief­voor­stel “behou­dens­waar­di­ge bomen Den Haag” aan­ge­no­men

Tij­dens de raads­ver­ga­de­ring van 22 sep­tem­ber is het ini­ti­a­tief­voor­stel van de Haag­se SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aan­ge­no­men door de vol­tal­li­ge gemeen­te­raad. SP-raads­­lid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een druk­ke en vol­le stad zoals Den Haag. Het is daar­om belang­rijk dat bomen die al tien­tal­len jaren het straat­beeld bepa­len, behou­den […]