Buurt­be­wo­ners behe­ren open­baar groen

In deze tijd van bezui­ni­gin­gen, ook van loka­le over­he­den, is het open­ba­re groen vaak slacht­of­fer – tot ver­driet van de omwo­nen­den. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaat­se­lij­ke poli­tiek te wij­zen op haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de groe­ne omge­ving, toch het groen zo goed moge­lijk te onder­hou­den, is ‘adop­tie’ van open­baar groen […]

700 bomen voor 700 jaar IJs­sel­stein

IJs­sel­stein bestaat dit jaar 700 jaar en vol­gens wet­hou­der Hans Lap­pee is dit een mooie gele­gen­heid om IJs­sel­stein groe­ner te maken.  “Met 700 bomen voor 700 jaar stad ver­ster­ken we ook het his­to­ri­sche groe­ne karak­ter van Ijsselstein.” Wet­hou­der Lap­pee ijvert al jaren voor meer groen zegt hij in de Week­krant Zen­der­streeknieuws IJsselstein/Lopik . “Dit heeft […]

Groen­Links IJs­sel­stein: groe­ne stad is een gezon­de stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Groen­Links IJs­sel­stein voor de peri­o­de 2010 — 2014 besteedt de par­tij veel aan­dacht aan De Groe­ne Stad.  Vol­gens de par­tij is een groe­ne stad een gezon­de stad. In het pro­gram­ma staat het vol­gen­de geschre­ven: “Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht, omdat het de stad mooi­er maakt […]